0443264060

info@ortofix.fi

Toimipisteet

TIETOSUOJASELOSTE

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Voimassa 14.2.2024 alkaen

1.    YLEISTÄ

Tämä tietosuojaseloste on Apuväline ja Fysio Ortofix Oy (jäljempänä myös ”Ortofix”) asiakas- ja markkinointirekisteriin soveltuva informointidokumentti. Ortofix käsittelee henkilötietoja moniin eri tarkoituksiin ja monin eri tavoin. Ortofix noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä  asianmukaisia suojatoimenpiteitä ja tietosuojalainsäädännön periaatteita. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Ortofix:n keräämiä henkilötietoja ja niiden käsittelyä.

2.    REKISTERINPITÄJÄ

Fysio Ortofix Oy
Y-tunnus: 2775849-5

Palokunnankatu 15, 13100 Hämeenlinna

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Heikki Kaartinen, info@ortofix.fi


3.    HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu Ortofix:n ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseen sekä rekisteröidyn tekemien tiedustelujen, uutiskirjeiden, ajanvarausten, tuotteiden ja palvelujen verkkokauppatilausten sekä muiden sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen rekisteröidyn pyynnöstä. Henkilötietojen käsittely perustuu lisäksi Ortofix:n oikeutettuun etuun hoitaa asiakassuhdetta sekä suoramarkkinoida tuotteitaan ja palveluitaan nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille sekä rekisteröidyn suostumukseen silloin, kun se on tarpeen sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämistä varten tai tietojen keräämiseksi Ortofix:n verkkosivujen käytöstä evästeiden tai muiden vastaavien teknisten seurantakeinojen avulla tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelytarkoituksia ovat mm. Ortofix:n palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ja -varausten hoitaminen, ylläpitäminen, kehittäminen, analysointi ja tilastointi sekä palveluiden tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen. Henkilötietoja käsitellään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten sekä ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi. Ortofix kerää tietoja myös asiakkaan tunnistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi.

Ortofix ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4.    REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Rekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia Ortofix:n asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:
 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • muut annetutlisätiedot
 • tilaus- ja toimitushistoria
 • valittu maksutapa
 • mahdollinen yhteydenpito asiakkaan kanssa
 • mahdolliset reklamaatiot
 • suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot.

Jos olet yritysasiakkaamme edustaja, käsittelemme lisäksi tietoa siitä, mitä yritystä edustat (yrityksen nimi ja y-tunnus) ja mikä on asemasi yrityksessä.

 • Jos olet yhteistyökumppanimme tai yhteistyökumppanimme edustaja, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja:
 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • muut antamasi lisätiedot
 • mahdollisesti edustamasi yrityksen nimi ja y-tunnus sekä asemasi yrityksessä.

5.    SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään ajanvarauksen, verkkokauppaoston, palveluiden ja verkkosivuston käytön, yhteydenottopyynnön, muun lomakkeen täytön tai muun asioinnin taikka digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja asiakassuhteen aikana saaduista tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

6.    TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Ortofix:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:
•    IT-järjestelmätoimittajille
•    viestintäpalveluiden toimittajille
•    markkinointityökalujen tarjoajille
•    kirjanpitäjälle

7.    HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle maihin, joilla ei ole Euroopan komission antamaa tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä, tällaisissa siirroissa noudatetaan sitovia ja asianmukaisia siirtomekanismeja (kuten EU:n mallisopimuslausekkeita), jotka takaavat riittävän tietosuojan.

Active campaign = jos se on jenkkiomisteinen, kannattaa tsekata. 

8.    REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Ylläpidämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. järjestelmien suojaaminen palomuurein ja salasanoin.
Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Ainoastaan niillä työntekijöillämme, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihin. Jos olet rekisteröitynyt asiakkaamme, sinun tulee huolehtia siitä, että pidät salassa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi.

9.    HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Huomioimme säilytysajoissa esimerkiksi lainsäädännön mahdollistamat kanneajat ja kirjanpitovelvoitteet. Ortofix voi säilyttää rekisteröidyn kohdassa 4. mainittuja perustietoja suoramarkkinointitarkoitukseen lain sallimissa puitteissa.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

10.    REKISTERÖIDYN OIKEUDET

10.1 OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

10.2 OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

10.3 OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:
•    henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
•    peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
•    vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
•    olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai 
•    henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

10.4 OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:
•    kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi; 
•    käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
•    emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
•    olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.

10.5 OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:
•    suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
•    käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

10.6 OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämisen voit estää klikkaamalla viesteissä olevaa linkkiä peruuta markkinointiviestien tilaus tai ilmoittamalla suoramarkkinointisuostumuksen peruuttamisesta sähköpostitse osoitteeseen: info@ortofix.fi

10.7 OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli koet, että käsittelemme henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön vastaisesti. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot 

10.8 OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Käyttääksesi oikeuksiasi Ortofix pyytää sinua olemaan yhteydessä kohdassa 2. mainittuun yhteyshenkilöön. Ortofix voi pyytää tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Mikäli Ortofix:n henkilötietojen käsittelyyn on lainsäädännöstä johtuva oikeus tai velvollisuus, voi Ortofix kieltäytyä toteuttamasta pyyntöäsi.

11.    EVÄSTEET JA ANALYTIIKKA 

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston käyttäjille. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tallennettava tekstitiedosto. Jos et halua sivustojen tallentavan evästeitä tietokoneeseesi, voit estää evästeet selainasetuksistasi. Käytämme Google Analytics -työkalua. Voit estää evästeiden avulla kerättyjen verkkosivustomme käyttöön liittyvien tietojen (kuten IP-osoitteesi) keräämisen ja käyttämisen Googlessa lataamalla ja asentamalla seuraavasta linkistä selainlisäosan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi . Huomaathan, että tämä lisäosa on selain- ja tietokonekohtainen. Lisää tietoa Google Analyticsin tietosuojasta on saatavilla osoitteessa Google Analyticsin tietosuojaselosteesta.

12.    SOSIAALISEN MEDIAN LIITÄNNÄISET

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä tai yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Youtube, Vimeo, X, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten verkkosivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin verkkosivuillamme oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttöehtoja. Ortofix:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikä Ortofix ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

13.    SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Ortofix kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.