0443264060

info@ortofix.fi

Toimipisteet

Rekisteriseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERIN NIMI

Apuväline ja Fysio Ortofix Oy:n potilasrekisteri

2. REKISTERIN PITÄJÄN NIMI

Apuväline ja Fysio Ortofix Oy

3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Vastaava johtaja, fysioterapeutti

Heikki Kaartinen, 044-9765215

4. HENKILÖREKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakkaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteutus ja arkistointi.

Rekisterin pitäjän oman toiminnan tilastointiin, seurantaan ja laskutukseen.

Tietojen käsittely perustuu potilaan hoitoa ja tutkimusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin; terveydenhuoltolaki, henkilötietolaki, arkistolaki, laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Asiakkaan nimeämä yhteyshenkilö ja alaikäisen huoltaja. Asiakkaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot ja esitiedot. Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot. Laboratorio-, kuvantamis- ja muut tutkimustiedot. Ajanvarausta ja laskutusta koskevat tiedot. Merkinnän tekijän tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilö itse ja alaikäisen lapsen huoltaja. Henkilökunta. Muista hoito- tai kuntoutusyksiköistä henkilön tai alaikäisen lapsen huoltajan suostumuksella saatavat asiakirjat. Asiakkaan suostumuksella KANTA-potilastiedon arkisto.

7. SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS

Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Potilasasiakirjat luovutetaan henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Asiakkaan suostumuksella ulkopuolisille tahoille, tai lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille ja vakuutuslaitoksille. Laskuihin liittyvät tiedot tarvittaessa asiakkaan kotikunnan terveydenhuoltoon ja maksuhäiriötapauksissa perintätoimenpiteiden hoitajalla.

8.  TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Järjestelmästä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. REKISTERIN SUOJAUSPERIAATTEET

Potilastiedot tallennetaan Diarium-potilaskortistoon. Tallennettuja tietoja voi päästä katsomaan / käsittelemään vain potilastietojärjestelmään kirjautumalla. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. Tietokoneet ovat lukittujen ovien takana.

10. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS JA REKISTERIN YLLÄPITO

Jokaisella on oikeus tietää, onko rekisterissä häntä koskevia tietoja ja jos tietoja on, oikeus tarkastaa tietonsa. Oikeudesta voidaan poiketa vain erityisestä syystä. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisteriasioiden hoitajalle. Tarkastettavat tiedot annetaan viikon kuluessa pyynnöstä, yleensä kirjallisesti. Mikäli pyyntöön ei suostuta, potilaalle annetaan kirjallinen todistus kieltäytymisen syistä.

Rekisterissä havaitut virheet korjataan. Rekisteröidyn kirjallisesti tekemästä vaatimuksesta rekisteritietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää potilasasiakirjaohjeiston mukaisesti. Mikäli oikaisuvaatimukseen ei suostuta, rekisteröidylle annetaan kirjallinen todistus kieltäytymisen syistä.

Rekisterin tietojen säilytysajat perustuvat STM:n asetukseen potilasasiakirjoista