Fysioterapia

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota seurataan. Fysioterapeutti tekee myös tarvittaessa apuvälinearvioinnin ja ohjaa niiden käytössä. Fysioterapian keskeinen tavoite on ylläpitää ja parantaa ihmisen toimintakykyä ja liikkumista erilaisten fysioterapiamenetelmien keinoin. Suosittelemme varaamaan ensimmäiselle kerralle 15min esitietolomakkeen täyttöön ja mahdolliseen KANTA-informointiin.

LPG

LPG-hoito kiihdyttää verenkiertoa ja lymfakiertoa moninkertaisesti, jolloin aineenvaihdunta vilkastuu. Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti ja hoitoalueesta riippuen vaikutus saadaan syvälle ja laajasti (jopa 10 cm syvyyteen esim. reisi) tai pinnallisesti (esim. lymfakierto). Nykyään LPG-hoitoalueet voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan. Meillä Hämeenlinnan Ortofixissa keskitymme pääasiassa LPG HEALTH ja LPG SPORT hoitoihin.

Alaraaja-analyysi

Alaraaja-analyysin tarkoituksena on kartoittaa mahdolliset alaraajojen virheasennoista johtuvat ongelmat ja kiputilat. Alaraaja- tai selkäoireet saattavat johtua virheellisistä liikemalleista, joiden tunnistaminen on osa fysioterapiaa. Alaraaja-analyysissä tutkitaan jalan rakenne, nilkan liikkeet ja mahdolliset jalan liikehäiriöt kuormituksen yhteydessä. Tyypillisimmät ongelmat ovat nilkan ylipronaatio, kantaluun kierto, polvien linjauksen ongelmat ja lihasten heikko kunto. Tarvittaessa valmistetaan yksilölliset pohjalliset. Tutkimuksen suorittaa joko fysioterapeutti tai apuvälineteknikko. Yksilölliset tukipohjalliset valmistaa apuvälineteknikko.

Tuki- ja liikuntaelinfysioterapia

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat hyvin yleisiä. Niihin kuuluvat erilaiset kivut ja ongelmat kehon eri alueilla, esimerkiksi selkäsairaudet, niska- ja hartiaseudun kiputilat sekä nivelrikko. Fysioterapiassa kartoitamme ensin kivun syyn sekä nivelten ja lihasten toimintahäiriöt, jonka pohjalta teemme fysioterapiasuunnitelman. Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapiaan kuuluu aina oikeanlaisten liikkeiden ohjaus ja seuranta. Fysioterapiamenetelminä käytetään aktiivisen kuntouttamisen lisäksi nivelten mobilisaatiota, lihasenergiatekniikoita, faskiakäsittelyä, hermokudoskäsittelyä, LPG-hoitoja ja teippausta.

Pre- ja postoperatiivinen fysioterapia

Ennen leikkausta annettavan fysioterapian tavoitteena on valmistaa asiakas tulevaan leikkaukseen ja sen jälkeiseen kuntoutukseen. Asiakkaan kanssa keskustellaan leikkauksesta, sen jälkeen tapahtuvasta harjoittelusta sekä siihen liittyvistä rajoituksista ja riskitekijöistä. Leikkauksen jälkeinen fysioterapia aloitetaan mahdollisimman pian leikkauksen jälkeen. Harjoittelussa otetaan huomioon kudosten paranemisaika. Erilaisia tukia ja lastoja sekä liikkumisen apuvälineitä käytetään, jos vammautuneiden kudoksien suojaaminen tätä edellyttää. Kuntoutus kohdistuu kokonaisvaltaisesti koko kehoon keskittyen erityisesti leikkausalueelle.

Hyvälaatuinen asentohuimaus

Hyvälaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus. Hyvälaatuisella asentohuimauksella tarkoitetaan sisäkorvaperäistä huimausta. Kun kehon asentoa ja tasapainoa aistiviin sisäkorvan kaarikäytäviin kertyy sakkaa, saa se aikaan virheaistimuksen, joka tuntuu kiertohuimauksena. Huimausta saattaa esiintyä sängyssä kääntäessä kylkeä, kävellessä tai taivuttaessa päätä esimerkiksi kasvojen pesua varten. Fysioterapiassa asiakkaalle ohjataan erilaisia asentohoitoja sairauden hoitoon. Lähes kaikki hyvälaatuista asentohuimausta sairastavat saavat helpotuksen oireisiinsa asentohoidon avulla.

Neurologinen fysioterapia

Neurologisessa fysioterapiassa pyritään ylläpitämään tai parantamaan asiakkaan toiminta- ja liikkumiskykyä sekä tukea hänen ja hänen läheistensä selviytymistä päivittäisistä toiminnoista. Neurologisen fysioterapian kohderyhmään kuuluvat MS eli multippeliskleroosi, Parkinsonin tauti, AVH-potilaat ja selkäydinvammat (para-, tetraplegia). Hämeenlinnan toimipisteellä meillä on useampia neurologisen fysioterapian osaaja.

Purenta-alueen fysioterapia

Tavallisimpia oireita ovat leukaniveläänet, leukanivelten tai puremalihasten kipu, suun rajoittunut avautuminen ja alaleuan liikehäiriöt. Oireina voi olla myös päänsärkyä, kasvo- ja korvakipua, tuntemukset kurkussa ja äänen tuotossa sekä lihassäryt niskoissa ja hartioissa heijastekipuineen. Fysioterapeutti kartoittaa esitietojen sekä kliinisen tutkimuksen pohjalta ongelman aiheuttajan, jonka jälkeen suoritetaan koehoito. Tavoitteena on kipujen vähentäminen, lihaksiin ja niveliin kohdistuvan kuormituksen pienentäminen ja normaalin toiminnan palauttaminen. Fysioterapiassa keskitytään myös selkärangan liikkuvuuteen, asentoon ja toiminnallisuuteen sekä rintarangan yläaukeaman (niskahartia, rintakehä, olkapäät, solisluut, kylkiluut) mahdolliseen jäykistymisiin ja virheasentoihin. Fysioterapiassa purentaelimen ongelmia hoidetaan mm. leukanivelen mobilisaatiolla, purentalihasten manuaalisella käsittelyllä ja LPG:llä.

Faskiamanipulaatio®

Faskiamanipulaatio® on manuaalinen hoitomenetelmä, jonka avulla etsitään faskiasta rajoittunutta liikesuuntaa. Faskia eli peitinkalvo on aaltomaisista kollageeni- ja elastiinisäikeistä kerroksiksi rakentunut verkosto, jossa jokaisen kerroksen säikeet ovat eri suuntaiset. Normaalitilanteessa kerrosten tulee liukua toisiinsa nähden. Kerrosten välinen liukuminen saattaa kuitenkin häiriintyä esimerkiksi leikkauksen tai rasituksen seurauksena. Tämä johtaa asento- ja liikeaistin (proprioseptiikka) ja liikehallinnan (motorinen kontrolli) häiriintymiseen, joka puolestaan saattaa aiheuttaa kipua sekä vajautta liikelaajuuksissa. Faskiamanipulaatio®-menetelmän avulla havainnoidaan rajoittunut liikesuunta ja tunnistetaan paikallinen faskiassa oleva tarkasti määritelty alue, jota manipuloimalla voidaan palauttaa liikkeen normaali laajuus ja kivuttomuus. Faskiamanipulaatiota Hämeenlinnan toimipisteellä tekee fysioterapeutti Jukka Wlasoff.

Haluaisitko kuulla lisää?
Ota yhteyttä tai varaa aika fysioterapiakartoitukseen!